937-496-9239
ZESPÓ£ SZKÓ£ EKONOMICZNYCH
im. ks. Janusza St. Pasierba w Tczewie


83-110 Tczew   ul. Gdañska 17
tel. 58 531 55 16   fax 58 531 46 24
e-mail: poczta@zse.tcz.pl
   AKTUALNO¦CI
I Powiatowy Konkurs Piosenki i Pie¶ni Patriotycznej

We wtorek 13 listopada w Zespole Szkó³ Technicznych w Tczewie odby³ siê I Powiatowy Konkurs Piosenki i Pie¶ni Patriotycznej.

Nasi uczniowie pod opiek± Pani Ma³gorzaty Samp przygotowali dwa utwory. Adrianna Wybraniec z chórkiem (Karolina Tomczyk, Paulina Nagórska) i akompaniamentem gitarowym (Miko³aj B±kowski, Micha³ Kowalski, Julia Brzóska) wykona³a piosenkê „Katyñskie £zy" i zajê³a 2 miejsce, natomiast Wiktoria £agowska przygotowa³a na konkurs piosenkê "Mury", za której interpretacjê otrzyma³a wyró¿nienie.100 lat Odzyskania Niepodleg³o¶ci

Z okazji stulecia odzyskania niepodleg³o¶ci w naszej szkole przeprowadzono szereg dzia³añ upamiêtniaj±cych ten dzieñ.

  • Listopad 2018 Konkurs na tort dla Polski  • Listopad 2018 klasa 3 r przygotowa³a plakaty przedstawiaj±ce wybitne postacie polskiej historii

    Plakaty klasy 3 r

  • 5-11-2018 Od¶wiêtny wystrój szko³y
  • 8-11-2018 Przeprowadzona zosta³a ¿ywa lekcja historii po¶wiêcona odzyskaniu wolno¶ci.

    5853417165

  • 9-11-2018 godzina 11:11 Uroczyste od¶piewanie Hymnu przez uczniów, nauczycieli, pracowników, oraz go¶ci z kuratorium o¶wiaty.

Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale

Dnia 07.11.2018 r. klasy 1eb, 2ea, 2eb i 2g wybra³y siê do teatru elbl±skiego na spektakl pod tytu³em "Cud mniemany, czyli Krakowiacy i Górale". By³a to ¶wietna okazja, aby zag³êbiæ siê trochê w kulturê i zaznaæ atmosfery teatru. Mogli¶my obserwowaæ niesamowit± grê aktorsk±, a tak¿e nawet zobaczyæ tañce ludowe! By³a to te¿ ¶wietna okazja by zacie¶niæ relacje miêdzyklasowe. Jeste¶my pod ogromnym wra¿eniem i polecamy ka¿demu!

©ZSE 2005-2008. All Rights Reserved. Wykonanie: TCZ.PL Sp. z o.o.